Dla Zaawansowanych Importerów

- Kontrola przedprodukcyjna
- Kontrola poprodukcyjna
- Kontrola stacjonarna
- Kontrola procesu załadunku

Dla Początkujących Importerów

- Kompleksowa obsługa importu
- Poszukiwanie producentów
- Sprawdzanie producenta

Dla Exporterów

- Eksport do Chin

Dla Eksporterów

Choć rynek chiński jest bardzo obszerny i chłonny to rozpoczęcie eksportu do Chin nie jest zadaniem łatwym.

Realizujemy zlecenia min.w zakresie:

1. Sporządzenia dokumentacji- raportu określającego potencjał oraz bariery dla wejścia produktu na rynek azjatycki
2. Znalezieniu chińskich partnerów handlowych zdolnych do dystrybucji Państwa produktów
3. Organizacji atrakcyjnego cenowo frachtu z Europy do Azji.

Dobranie optymalnej metody eksportu do Chin i wprowadzenia produktów powinno opierać się na obszernej analizie wielu czynników, między innymi takich jak chłonność rynku, struktura grupy potencjalnych odbiorców, typ produktów z branży jakie już są obecne na rynku. Rzetelne badanie rynku pozwala na uzyskanie informacji nie tylko o stanie rynku w danym segmencie, ale również o tym jak może zareagować rynek na wprowadzenie nowego produktu, oraz czy zaplanowane metody wprowadzenia na rynek (polityka cenowa, sposób wprowadzenia towaru do obrotu, wielkość nakładów na marketing) pozwolą na uzyskanie optymalnego efektu.

Przygotowane przez nas we współpracy z profesjonalnymi chińskimi firmami badania rynku posiadają analizę wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o rozpoczęciu eksportu do Chin oraz o sposobach wprowadzenia produktów na rynek. Przygotowując raport, konsultujemy z naszymi Klientami zakres i obszerność raportu oraz listę zagadnień szczegółowych jakie powinny być zwarte w dokumencie z badania rynku, tak aby wszystkie pytania stawiane przez naszych klientów znalazły pełną i wyczerpującą odpowiedź.

Dobór metody wprowadzenia towaru na rynek zależy w dużym stopniu od rodzaju produktów. Inaczej dystrybuuje się dobra konsumpcyjne, a inaczej dobra przemysłowe. Rodzaj eksportowanych produktów określa czy optymalne efekty zostaną osiągnięte jeśli odbiorcami będą ogólnokrajowi importerzy, czy może regionalni agenci. Wiarygodny i skuteczny lokalny partner handlowy to jeden z najważniejszych elementów decydujących o sukcesie eksportu do Chin. Znalezienie i nawiązanie kontaktu z taką firmą, sprawdzenie jej wiarygodności, rozmiarów działalności oraz ustalenie wstępnych warunków współpracy na odległość lub podczas krótkich wizyt może okazać się bardzo utrudnione i nie dać odpowiednich efektów.

W odniesieniu do wybranej przez naszych Klientów metody wprowadzenia produktów na rynek wyszukujemy odpowiednich partnerów i przeprowadzamy rzetelną weryfikację. Znając wymagania klienta i produkt wprowadzany na rynek jesteśmy w stanie zaproponować wiarygodnych i skutecznych partnerów branży, których pozycja na rynku daje gwarancję osiągnięcia zamierzonego celu. W sytuacji gdy docelową grupą odbiorczą jest klient końcowy jesteśmy w stanie odnaleźć nawet w odległych zakątkach Chin wiarygodnych partnerów. W obu przypadkach oferujemy klientom nie tylko wyszukanie partnerów, ale również porady i reprezentowanie w czasie negocjacji handlowych. Dysponowanie wiarygodnymi oraz szczegółowymi informacjami o chińskim partnerze i środowisku biznesowym oraz prawno – administracyjnym w jakim funkcjonuje pozwala na uzyskanie korzystnych efektów.

Poprzez rzetelną weryfikację wszystkich przepisów oraz procedur importowych dla wybranego produktu przekazujemy naszym klientom wiedzę o tym, jakie kryteria powinien spełniać ich produkt. Informujemy jakie dokumenty i w jakim momencie powinny być dostarczone do odpowiednich organów chińskiej administracji, co jest szczególnie ważne w wypadku produktów, których sposób wytwarzania, skład lub niektóre aspekty funkcjonowania stanowią tajemnicę handlową oraz własność przemysłową producenta. Dokładne informacje o wymogach pozwolą dostarczyć na czas chińskiemu partnerowi kompletu dokumentów, a świadomość poniesionych kosztów pozwoli uniknąć niedoszacowania składanej oferty.

Udzielając wsparcia przy wprowadzaniu produktów na rynek chiński staramy się wypracować system jak najbardziej korzystny dla naszego klienta. Współpraca z lokalnymi chińskimi firmami marketingowymi pozwala nam w uzgodnieniu z klientem i przy udziale chińskiego dystrybutora na stworzenie skutecznego modelu promowania towaru z zachowaniem wizerunku marki oraz działań skierowanych na osiągnięcie jak najkorzystniejszych warunków sprzedaży.